Візитівка кафедри

Структура кафедри

Завідувач кафедри – доктор філологічних наук, професор Біскуб Ірина Павлівна

На кафедрі працюють:
13 штатних викладачів:

3 сумісників:

 • доктор філологічних наук, доцент Макарук Лариса Леонідівна;
 • кандидат філологічних наук, старший викладач Вербицька Анна Едуардівна;
 • кандидат технічних наук, доцент Товкач Роман Володимирович

лаборант кафедри: Чуйко Вікторія.

інженер кафедри: Шимчук Олександр

Історія кафедри


Рік заснування кафедри: 1993 р.

Завідувачі кафедри прикладної лінгвістики:

 • Кікець Микола Ігорович, к.ф.н., доцент – 1993 – 2003 рр.,

 • Рогач Оксана Олексіївна, к.ф.н., доцент – 2003-2006 рр.,

 • Олікова Марія Олександрівна, к.ф.н., професор – 2006 – 2012 рр.,

 • Біскуб Ірина Павлівна, д.ф.н., професор – з 2012 р. донині.

Наказ про створення кафедри

Технічне забезпечення

Студенти та викладачі кафедри прикладної лінгвістики мають у своєму розпорядженні:

 • 2 сучаних комп’ютерних класи – 22 комп’ютери із безлімітним швидкісним під’єднанням до мережі Інтернет,  за якими ви можете працювати із 8.00 до 17.00.
 • лінгафонний кабінет  спеціально обладнаний клас, де ви матимете можливість вдосконалювати свою англійську вимову.
 • науково-практичні лабораторії та центри – спеціальні майданчики, на базі яких, за підтримки викладачів та своїх старших друзів ви зможете відточувати власну майстерність та професіоналізм у мовному та комп’ютерному напрямках.
Previous Image
Next Image

info heading

info content

Наукова діяльність

Професорсько-викладацький склад та студенти кафедри прикладної лінгвістики працюють над розвідками в рамках наукової теми «Функціонування мовних одиниць у когнітивно-дискурсивній парадигмі». Протягом 2017 року викладачі опублікували понад 40 публікацій, у т. ч. одну монографію, 10 тез доповідей, як у вітчизняних, так і у зарубіжних виданнях, близько 20 статей у фахових виданнях, 4 статті, які вийшли друком у зарубіжних виданнях що індексуються у науковометричних базах даних. Тематика розвідок багатогранна та поліаспектна. Це свідчить про те, що колектив кафедри тримає руку на пульсі сьогодення, здійснюючи наукові дослідження, які нині є особливо актуальними, полівекторно розвиваючи та удосконалюючи прикладну лінгвістику як на теренах України, так і за її межами.

Вибрані публікації професорсько-викладацького складу кафедри прикладної лінгвістики за 2017 рік:

 1. Бондар Т. Г. Vocabulary and Exercises. Навчально-методична розробка з англійської мови / Т. Г. Бондар, Д. М. Каліщук. – Луцьк : Вежа-Друк, 2017. – 106 с.
 2. Бондар Т. Метафоричні моделі у промовах політиків – кандидатів на пост президента США / Т. Бондар // Іншомовна комунікативна культура : специфіка, традиції, інновації : зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – с. 72-74.
 3. Волошинович Н. В. Мережевий тролінг та флеймінг як прояви мовленнєвої агресії / Н. В. Волошинович // Іншомовна комунікативна культура : специфіка, традиції, інновації : зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – с. 75-77.
 4. Макарук Л. Л. Використання конверсаційного аналізу під час дослідження мультимодальних текстів / Л. Л. Макарук // Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації : зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 78–81.
 5. Добжанська-Найт Н. І. Вплив мовної інтерференції перекладача на прозорість та зрозумілість перекладів (на прикладі англомовних туристичних путівників українських видавництв)// Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації: зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 року, Луцьк / Луцький національний технічний університет – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 43 – 47.
 6. Каліщук Д. Психолінвальні маркери концептуальних стилів президентів США Джорджа Буша мол. і Барака Обами / Д. Каліщук // Іншомовна комунікативна культура: специфіка, традиції, інновації : зб. матеріалів міжвузівської науково-практичної конференції. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2017. – С. 40–43.
 7. Kalishchuk D. Means of realization of the strategy of negative representation of “others” as markers of conceptual styles of the USA Presidents G. Bush Jr. and B. Obama / D. Kalishchuk // Challenges of Psycholinguistics and Psychology of Language and Speech – COPAPOLS 2017 : Book of Abstracts. / Serhii Zasiekin & Larysa Zasiekina, (Eds.) – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University. – P. 37–38.
 8. Засєкін С. В., Засєкіна Д. С. Підхід нейронауки до моделювання художнього перекладу // Psycholinguistics in a Modern World. Proceedings of the 12th International Scientific and Practical Conference. – Pereyaslav-Khmelnytskyi: Hryhoriy Skovoroda Pereyaslav-Khmelnytskyi State Pedagogical University, 2017. – P. 43-44.
 9. Zasiekin, S. Computer-assisted research tools for linguists, psycholinguists and translation scholars // Challenges of Psycholinguistics and Psychology of Speech – COPAPOLS 2017. – S. Zasiekin, L. Zasiekina, Eds. – P. 58-59.
 10. Zasiekin, S., Vorkovenko, Y. The impact of mindfulness brief training on lexical variety and accuracy rates of the EFL speech // Challenges of Psycholinguistics and Psychology of Speech – COPAPOLS 2017. – S. Zasiekin, L. Zasiekina, Eds. – P. 57-58.
 11. Zasiekin, S. Computer-assisted research trends in translation studies // Major Issues in Translation Studies and Translator/Interpreter Training. – Book of Abstracts. – Kharkiv, 2017. – P. 123-125.
 12. Makaruk L. A synthesis of verbal and non-verbal devices in modern English multimodal texts / L. Makaruk // Challenges of Psycholinguistics and Psychology of Language and Speech – COPAPOLS 2017 : Book of Abstracts. / Serhii Zasiekin & Larysa Zasiekina, (Eds.) – Lutsk : Lesya Ukrainka Eastern European National University. – P. 45.
 13. Кліш П., Хом’як А. Комунікативна діяльність у розвитку і функціонуванні особистості / П. Кліш, А. Хом’як // Молодь і ринок. – 2017. – № 8 (151). – С. 51 – 54
 14. Кліш П. А., Хом’як А. П. Комунікативні вміння й навички як важлива складова професіоналізму педагога / П. А. Кліш, А. П. Хом’як // Педагогічний пошук. Науково-методичний вісник. – 2017. – № 3 (95 / 2017). – С. 15 – 17.
 15. Засєкін С. В., Колесникова І. М. Перекладати просто: симпліфікація як перекладацька універсалія // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. – 2017. – Вип. 34. – С. 98-103.
 16. Линник Юрій. Структура та функціональні особливості онлайн ресурсу для вивчення англійської мови BBC Learning English / Юрій Линник // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / ред. кол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 6. – С. 99-106.
 17. Линник Ю. М. Особливості використання класичної пошукової системи Google в організації наукових лінгвістичних досліджень студентів / Ю.М. Линник // Збірник наукових праць “Педагогічні науки. – Херсон : Херсонський держ. ун-т, 2017. – Вип. LXXVI. – Т. 1. – № 76. – С. 99-104.
 18. Линник Юрій, Гриб Мар’яна. Оцінка ефективності використання семантичних пошукових систем у газетному дискурсі (на прикладі семантичної пошукової системи Duckduckgo) / Юрій Линник, Гриб Мар’яна // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / ред. кол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін. – Луцьк : Східноєвропейський нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017 – у друці.
 19. Бондар Т. Особливості вербалізації концепту REFUGEE у політичному дискурсі / Т. Бондар, О. Галицька // Актуальні питання іноземної філології. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 6. – С. 17–23.
 20. E-participation in Ukraine as a New Model of Citizen-Government Communication
  Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. / [редкол. : І. П. Біскуб (гол. ред.) та ін.]. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 6. – С. 39-45.
 21. Волошинович Н. Особливості перекладу термінів сфери дизайну одягу та моди / Н. Волошинович // Актуальні питання іноземної філології. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 6. – С.23–27.
 22. Добжанська-Найт Н. І. Морфологічна інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв)// Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: філологія. Випуск 25. – Одеса: «Гельветика», 2016. – С. 156 – 161.
 23. Добжанська-Найт Н. І. Синтаксична інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв)// Актуальні проблеми філології та перекладознавства: зб. наук. пр. – Вип. 12. – Хмельницький : ФОП Бідюк Є.І., 2017. – 300 с. – С. 48-52.
 24. Добжанська-Найт Н. І. Семантична інтерференція в англомовних перекладах (на матеріалі англомовних туристичних путівників українських видавництв)// Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки. – Луцьк: Східноєвропейський нац. ун-т. ім. Лесі Українки, 2017. – № 3. – С. 355 – 362.
 25. Біскуб І. П. Applied Linguistics: a Historical Perspective // Актуальні питання іноземної філології. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 6. – С. 10–17.
 26. Каліщук Д. М. Використання інформаційних технологій для лінгвістичного аналізу дискурсу / Д. Каліщук // Актуальні питання іноземної філології : наук. журн. – Луцьк : Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2017. – № 6. – с. 52-59.
 27. Каліщук Д. Когнітивно-дискурсивні маркери концептуальних стилів президентів США Джоржа Буша мол. і Барака Обами / Д. Каліщук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія «Філологічні науки. Мовознавство», 2017. – № 3 (352). – С. 26 –31.
 28. Стівен Костофф. Що таке «само-»? (Переклад з англійської Наталії Добжанської-Найт)// Волинські єпархіальні відомості. № 4 (149). Квітень 2017. – С.8.
 29. Засєкін С. Етика й переклад/ Ethics and Translation Handbook of Translation Studies Online. Volume 1 (2010). Translation: 2017. John Benjamins Publishing Company.
 30. В. І. Гребенюк. Акафіст Пресвятій Богородиці, у чудотворній Холмській іконі прославленій./ V. I. Hrebeniuk. Akathist Hymn to Our Lady in Holm Icon Glorified. Translated from Ukrainian by Natalia Dobzhanska-Knight. – Луцьк: Ініціал, 2017. – 72 p.
 31. Makaruk L. Multimodal literacy and the spectrum of communicative possibilities furnished by non-verbal devices / L. Makaruk // Language. Culture. Politics : international journal / [red. Tomasz Zygmunt] – Chelm : Institut Neofilologii Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2017 – Vol 1. – P. 37-51.
 32. Biskub I. Cognitive, Social and Communicative Levels of Discourse Analysis: The Case of Critical Discourse Study / I. Biskub // Language. Culture. Politics : international journal / [red. Tomasz Zygmunt] – Chelm : Institut Neofilologii Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2017 – Vol 1. – P. 21 -37.
 33. Danylchuk A. E-petitions: New Ukrainian Experience in E-Democratic Communication / A. Danylchuk // Language. Culture. Politics : international journal / [red. Tomasz Zygmunt] – Chelm : Institut Neofilologii Panstwowej Wyzszej Szkoly Zawodowej, 2017 – Vol 1. – P. 63 -71.
 34. Каліщук Д. Засоби реалізації стратегії негативної презентації опонентів як маркери концептуальних стилів президентів США Дж. Буша мол. і Б. Обами / Д. Каліщук // East European Journal of Psycholinguistics. . – Lutsk: Lesya Ukrainka Eastern European National University, 2017. – Volume 4. Number 1. –p. 76-84
 35. Rogach O. The representation of war in discourse / O. Rogach // Science and Education: a new dimention. Pholology. – Budapest, V (38), issue 138, P. 61 – 64.

При кафедрі прикладної лінгвістики діють сертифікатні курси вивчення англійської мови (відповідальний – Новак Вікторія Русланівна).

Наші випускники

Випускники мають право працювати:

 • перекладачами
 • вчителями англійської німецької мов та інформатики
 • веб-програмістами та веб-дизайнерами
 • ІТ- фахівцями
 • прес-секретарями
 • журналістами, копірайтерами, коректорами, редакторами
 • прикладними лінгвістами-науковцями

Контакти

Адреса: СНУ імені Лесі Українки, проспект Волі, 13, каб. 239 / 232.

Телефон: (0332)247358

Електронна адреса: aldepartment1@gmail.com

Scroll to top