Аспірантура

Запрошуємо до аспірантури зі спеціальності “035 Філологія. Германістика”!

При кафедрі прикладної лінгвістики діє ліцензована у 2016 р. аспірантура зі спеціальності 035 “Філологія. Германістика”. Термін навчання для підготовки дисертації на здобуття науковог ступеня доктора філософії – 4 роки. У своїй діяльності щодо функціонування аспірантури кафедра прикладної лінгвістики керується Правилами прийому до аспірантури та докторантури Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки”. Правила прийому році розроблені Приймальною комісією Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки” (далі – Правила прийому до аспірантури, Приймальна комісія, Університет) відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04.11.2015 року № 1351/27796 , Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 261 та відповідно до зміни до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року за № 1351/27796 затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України 06 червня 2016 року № 622 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 червня 2016 р. за № 860/28990 і є обов’язковими до виконання (http://eenu.edu.ua/uk/aspirantura) .

 

І. Загальні положення

1.1. Аспірантура та докторантура – форма підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації.

1.2. Навчання в аспірантурі передбачає дві форми: очну (денну) та заочну. Термін навчання 4 роки. Навчання в докторантурі здійснюється за очною (денною) формою. Термін навчання 2 роки.

1.3. Підготовка громадян України в аспірантурі та докторантурі здійснюється:

за рахунок коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);

за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад (наукова установа) на проведення наукових досліджень, за якими передбачено підготовку здобувачів ступеня доктора філософії та доктора наук).

1.4. Усі особи, які навчаються в аспірантурі та докторантурі Університету, мають рівні права та обов’язки.

1.5. Прийом до аспірантури та докторантурі Університету здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання і в межах ліцензованого обсягу.

1.6. Місця в гуртожитку вступникам надаються на підставі заяви, поданої в Приймальну комісію.

 

ІІ. Організація прийому до аспірантури та докторантури Університету

2.1. Організацію прийому вступників до аспірантури та докторантури Університету здійснює Приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, затвердженим вченою радою Університету.

2.2. Ректор забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил, а також відкритість та прозорість роботи Приймальної комісії.

2.3. Рішення Приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу ректора Університету.

2.4. Усі питання, пов’язані з прийомом до Університету, вирішує Приймальна комісія на своїх засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на офіційному веб-сайті Університету (www.eenu.edu.ua, розділ «АСПІРАНТУРА» та «ДОКТОРАНТУРА»), як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

2.5. Затверджені правила прийому до аспірантури та докторантури діють до 31 серпня 2017 року.

 

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

3.1. На навчання для здобуття ступеня доктора філософії до Університету приймають осіб, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

3.2. До докторантури приймаються особи, які мають ступінь доктора філософії, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної спеціальності (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, індексованих в наукометричних базах, згідно з вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.

3.3. До вступу допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для документи згідно з п. 6.1 та 6.2. Правил прийому до аспірантури та докторантури. Приймальна комісія може відмовити вступникові в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури та докторантури тільки через порушення термінів подання документів, визначених Правилами прийому.

 

IV. Порядок роботи Приймальної комісії 

Порядок роботи Приймальної комісії (відбіркових комісій):

понеділок-четвер – 10.00-17.00

п’ятниця – 10.00-16.00

перерва – 13.00-14.00

субота, неділя – вихідний.
Для вступу до аспірантури необхідно скласти вступні іспити зі спеціальності “035 Германістика” та іноземної мови (англійської, німеціької, французької).
Програми вступних вспитів тут:
Робочі навчальні програми базових дисциплін, що викладають аспірантам тут:
Scroll to top